Đếm số từ trong textbox dung Javascript

25/12/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Có những lúc bạn cần giới han số lượng từ mà người dùng nhập vào trong ô tetbox nhưng muốn hiện lên số lượng còn lại cho phép kế bên ” nhắc nhở người dùng ” là chỉ còn bao nhiêu từ cho phép thôi —> cách này phù hợp

B1: Viết hàm làm “nhiệm vụ”

<SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
function CountLeft(field, count, max) {
// nếu số lượng từ vượt mức cho phép thì cắt ngắn nó
if (field.value.length > max)
field.value = field.value.substring(0, max);
else
// tính ra số lượng từ còn lại
count.value = max – field.value.length;
}
</script>

B2: Sử dụng

<form name=sample action=””>
Tối đa 50 từ cho phép
<input name=”text” type=”text” size=”40″
onKeyDown=”CountLeft(this.form.text,this.form.left ,50);”
onKeyUp=”CountLeft(this.form.text,this.form.left,5 0);”>
<input readonly type=”text” name=”left” size=3 maxlength=3 value=”50″>
còn lại</font>
</form>

Chúc vui

Viết bình luận mới

[Member Login]