Javascript tạo cửa sổ popup

24/10/2008
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

B1: Tạo hàm

<SCRIPT language=”JavaScript”>
<!–
function popup_window(url,w,h)
{
var width=w;
var height=h;
var from_top=350;
var from_left=500;
var toolbar=’no’;
var location=’no’;
var directories=’no’;
var status=’no’;
var menubar=’no’;
var scrollbars=’yes’;
var resizable=’yes’;
var atts=’width=’+width+’show,height=’+height+’,top=’+ from_top+’,screenY=’;
atts+= from_top+’,left=’+from_left+’,screenX=’+from_left+ ‘,toolbar=’+toolbar;
atts+=’,location=’+location+’,directories=’+direct ories+’,status=’+status;
atts+=’,menubar=’+menubar+’,scrollbars=’+scrollbar s+’,resizable=’+resizable;
window.open(url,’win_name’,atts);
}
</SCRIPT>

Giải thích các tham số

– width – chiều rộng tính bằng pixel
– height – chiều cao tính bằng pixel
– from_top – khoảng cách từ top màn hình đến top của cửa sổ window
– from_left – khoảng cách từ trái màn hình đến trái của cửa sổ window
– toolbar – chứa các nút như Back, Forward… Opera không hổ trợ thuộc tính này
– location – hiển thị location bar
– directories – đường dẫn. không được hổ trợ bởi Opera, Safari và Explorer trên máy Mac
– status – thanh trạng thái, Opera không hổ trợ
– menubar – thanh menu như File, Edit … Opera không hổ trợ
– scrollbars – thanh trượt bên phải. Thuộc tính này luôn được YES ở Explorer Mac, Safari và Opera ngay cả khi bạn chọn NO
– resizable – cho phép co dãn kích thước —->Mozilla, Safari và Opera luôn luôn YES

B2: Sử dụng rất đơn giản

<a href=”javascript: popup_window(‘popup_demo.html’,300,200)”>Popup window</a>

That’s all

Hương Giang (st)

Viết bình luận mới

[Member Login]